Gedeponeerd bij KvK op naam en nummer: 61358290

Artikel 1. Definities

1.1 ‘Preiss’: Incasso Preiss, .

1.2 ‘opdrachtgever’: de (rechts-)persoon die Preiss verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

1.3 ‘debiteur’: de (rechts-)persoon op wie de opdrachtgever een vordering heeft.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en opdrachten aan Preiss.

2.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden expliciet uitgesloten.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien Preiss deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Aanvaarding

3.1 Preiss is nimmer verplicht tot acceptatie van werkzaamheden en is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.2 Een aan Preiss verstrekte opdracht geldt alleen als aanvaard, indien dit door Preiss uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd. Algemene aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van Preiss zijn derhalve vrijblijvend.

3.3 Indien de volledige te vertalen of te bewerken tekst, voor het moment van aanvaarding, niet is ingezien, kan Preiss de aanvaarding aangaande de opdracht tot vertaling of bewerken van een tekst binnen een redelijke termijn herroepen danwel de overeenkomst opzeggen zonder dat Preiss gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 4. Werkzaamheden

4.1 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.2 In het geval van meerdere opdrachtgevers, is elk van hun hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen.

4.3 Indien de opdrachtgever Preiss de opdracht geeft om een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever Preiss om in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Preiss noodzakelijk en/of nuttig zijn.

Deze machtiging houdt onder meer in, doch niet uitsluitend:

a. Het zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch benaderen van de debiteur;

b. Het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

c. Het ontvangen van gelden;

d. Het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;

e. Het (doen) starten van een procedure voor een rechtelijke instantie;

f. Het aanvragen van een faillissement;

4.4 Indien de opdrachtgever Preiss de opdracht geeft om een tekst te vertalen en/of te bewerken, is opdrachtgever gehouden zijn volledige medewerking te verlenen om het door de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk gespecificeerde doel van de opdracht te realiseren.

Artikel 5. Derden

5.1 Het staat Preiss vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het welslagen van de opdracht. Indien hieraan kosten zijn verbonden, zal Preiss opdrachtgever daarover vooraf informeren.

5.2 De kosten van inschakeling van derden en/of het starten van een procedure voor een rechtelijke instantie worden door Preiss als voorschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 6. Voorschotten

6.1 Preiss is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden.

6.2 Preiss is gerechtigd uit de gelden, die zij aan opdrachtgever verschuldigd wordt, een naar redelijkheid te bepalen bedrag in te houden met als doel dit bedrag aan te wenden als voorschot voor kosten die Preiss voor die opdrachtgever moet maken of heeft gemaakt.

6.3 Voorschotten worden bij de afwikkeling van de overeenkomst verrekend.

Artikel 7. Betaling

7.1 Betaling van het door Preiss gefactureerde dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2 Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

7.3 De opdrachtgever is na vervaldag tevens aan te spreken voor de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van EUR 40,00.

7.4 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, conform 6:44 BW eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Preiss verschuldigde buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Preiss verschuldigde rente en strekt ten slotte ter voldoening van de openstaande factuur/vordering.

7.5 Met betrekking tot de incassowerkzaamheden is Preiss gerechtigd de door haar ontvangen bedragen/gelden te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

7.6 De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken, hetgeen binnen 14 dagen na de datum van de factuur dient te geschieden. Het maken van bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

7.7 De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij Preiss hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 8. Tarieven

8.1 Preiss is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. 

8.2 Indien de tarievenwijziging ex artikel 8.1 binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst geschiedt, komt de opdrachtgever het recht toe om de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, dan wel voort te zetten op basis van de nieuwe tarieven.

8.3 De opdrachtgever komt geen recht tot (tussentijds) beëindigen van de overeenkomst toe indien de tarievenwijziging het gevolg is van een overheidsmaatregel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Preiss heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan derhalve nimmer aansprakelijk zijn voor of gehouden worden aan een bepaald resultaat.

9.2 Preiss is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan haar ter incasso werden overgedragen door de opdrachtgever.

9.3 Omtrent geleverde vertalingen is Preiss louter aansprakelijk voor schade als direct en aantoonbaar gevolg van opzet en grove schuld van Preiss.

9.4 Dubbelzinnigheid van de te bewerken of vertalen teksten ontheft Preiss van iedere aansprakelijkheid.

9.5 Preiss is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de opdracht ter beschikking gestelde gegevens en stukken. 

9.6 De aansprakelijkheid van Preiss is gelimiteerd tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Preiss gaat in ieder geval niet verder dan het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Preiss daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

9.7 De verjaringstermijn voor vorderingen tegen Preiss die verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, bedraagt één jaar.

9.8 Preiss is niet aansprakelijk voor elke van de wil van Preiss onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

9.9 De opdrachtgever dient Preiss te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het door Preiss in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen.

Artikel 10. Geïncasseerde bedragen

10.1 In het geval van een incasso-opdracht zal Preiss de hoofdsom van de te incasseren vordering  waar mogelijk met de wettelijke of contractuele rente en incassokosten verhogen.

10.2 Aan Preiss komt het recht toe de gelden die door debiteur in het kader van een incasso-opdracht aan Preiss zijn betaald, te verrekenen met haar vorderingen op de opdrachtgever.

10.3 Geïncasseerde bedragen zullen met inhouding van de aan Preiss toekomende provisie z.s.m. toch binnen 14 dagen tussentijds op portefeuilleniveau bij een minimum van € 500,00 aan opdrachtgever worden overgemaakt. Geïncasseerde bedragen met betrekking tot verschillende incasso-opdrachten van dezelfde opdrachtgever zullen derhalve niet bij elkaar opgeteld worden.

10.4 Tot geïncasseerde bedragen van een incasso-opdracht behoren de door Preiss ontvangen gelden, de door opdrachtgever ontvangen gelden, de door derden ontvangen gelden die in het kader van een incasso-opdracht door Preiss zijn ingeschakeld, de door opdrachtgever uitgestelde creditnota’s alsmede de door opdrachtgever teruggenomen goederen althans diens waarde.

10.5 Opdrachtgever ontvangt van Preiss bij afsluiting van het dossier een eindafrekening over alle geïncasseerde bedragen minus alle kosten/ eventuele voorschotten. Betaling van tegoeden zal binnen 14 dagen plaatsvinden. 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Preiss behoudt het auteursrecht op de vervaardigde vertalingen en/of bewerkte teksten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart Preiss tegen alle aanspraken van derden wegens inbreuk op eigendoms-, auteurs-, octrooi- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

12.1 De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van het welslagen van de opdracht noodzakelijke gegevens en bewijsstukken te verschaffen. 

12.2 De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie zullen door Preiss doorberekend worden aan de opdrachtgever.

12.3 De opdrachtgever dient Preiss direct in kennis te stellen van ontvangen betalingen, uitgestelde creditnota’s en de waarde van eventueel teruggenomen goederen in een lopende incassozaak alsmede elke vorm van communicatie met de debiteur.

Artikel 13. Levering van vertalingen

13.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig is om tijdige levering door Preiss mogelijk te maken.

13.3 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, komt Preiss het recht toe om de leveringstermijn aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. Eventuele gemaakte of extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13.4 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per post, telefax, koerier of elektronische post.

13.5 Klachten omtrent het geleverde dienen uiterlijk 7 dagen na levering, schriftelijk aan Preiss kenbaar zijn gemaakt. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Het niet tijdig indienen van klacht heeft als gevolg dat het recht om beroep te doen op een gebrek in het geleverde vervalt.

13.6 Indien een klacht, als bedoeld in artikel 13.5, gegrond is, komt Preiss het recht toe om het geleverde binnen een redelijke termijn te verbeteren danwel te vervangen.

Artikel 14. Duur van de overeenkomst

14.1 Alle door Preiss aangegane overeenkomsten zijn voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

14.2 Preiss is gerechtigd de overeenkomst wegens gewichtige redenen tussentijds op te zeggen. Het recht op tussentijds opzeggen komt Preiss in ieder geval toe indien de opdrachtgever in strijd handelt met een met Preiss gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.

14.3 Preiss kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, aanvraag voor het faillissement is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten gesloten met Preiss worden beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam, tenzij de Wet anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Heeft u vragen?.
E-mail ons gerust of bel naar +31(0) 10 841 21 38